Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Definities
Snappic BV stelt zich ten doel om een fotoservice te faciliteren waarbij Klanten hun eigen foto’s kunnen bestellen vanaf smartphone, tablet of pc.
In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' of ‘Gebruiker’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Snappic en Snappic de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Snappic en Klant, een en ander in meest ruime zin.
In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Snappic en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het faciliteren van een digitale fotoservice, alsmede alle andere door Snappic ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website www.snappic.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Snappic gesloten Overeenkomsten waarbij Snappic Diensten aanbiedt of producten levert.
Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Snappic overeengekomen.
Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3 De Overeenkomst
De Gebruiker die gebruik wenst te maken van de Diensten van Snappic kan een account aanmaken op de Website of in de app. Vervolgens kan hij vanaf verschillende apparaten (gsm, tablet, PC) fotogerelateerde producten bestellen.
De Gebruiker kan het zelf ontworpen eindproduct bestellen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.
Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
Als Snappic een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Snappic kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Snappic dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Snappic deze schriftelijk bevestigt.
Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Snappic.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst
Snappic zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
Snappic heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden ter uitvoering van de overeenkomst.
Bij het inschakelen van derden zal Snappic de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Snappic worden doorbelast aan Klant.
De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Snappic aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Snappic worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Snappic zijn verstrekt, heeft Snappic het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
De Klant draagt er zorg voor dat Snappic zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Snappic hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Snappic dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Snappic en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Snappic op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Snappic en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
Snappic is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Snappic goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
Voorts is Snappic bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Snappic gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Annulering
Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte of plaatsing van de bestelling is niet mogelijk.
Annulering kan dan ook niet meer geschieden indien een bevestigingsmail is verzonden, inhoudende dat de bestelling in goede orde is besteld, waarbij het tijdstip van ontvangst van dit bericht door Klant als leidend geldt.
Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering worden alle op dat moment gemaakte kosten die uit de Overeenkomst voortvloeien in rekening gebracht.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling
De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Snappic heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
Betaling geschiedt via betalingsprovider Mollie.
Achteraf betalen is niet mogelijk.
Betalen in termijnen is niet mogelijk.
Voor bestellingen binnen Nederland en België vraagt Snappic verzendkosten. De hoogte van de kosten is afhankelijk van het gewicht en de fysieke omvang van het bestelde product. Deze komen voor rekening van Klant.
De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Snappic mede te delen.
Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Indien Snappic besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Verzending en bezorging
Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg.
Snappic bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Snappic kan ervoor kiezen om de bestelde Producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook kiezen voor bezorging via DPD of een ander postbezorgingskanaal.
De levertermijn van Snappic is afhankelijk van de bestelling. Echter streeft Snappic ernaar de Producten binnen 1 tot 7 dagen na ontvangst van de bestelling te leveren.
Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor de Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Diensten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Snappic is niet aansprakelijk voor schade, onder andere op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
Snappic is niet aansprakelijk voor de bezorging van het product.
Snappic is niet aansprakelijk voor de bereikbaarheid van het Platform waarop de fotobestellingen worden geplaatst, waaronder begrepen eventuele technische storingen of serverfouten.
De levertermijn als genoemd in artikel 9 lid 3 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Snappic nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Snappic enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
Snappic is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Snappic, verleent de Klant de bevoegdheid aan Snappic om, als een door Snappic ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.
Snappic is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
Snappic is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
Snappic is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11.
De Klant vrijwaart Snappic voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
Indien Snappic aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Snappic met betrekking tot haar Diensten.
De aansprakelijkheid van Snappic is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Snappic niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Snappic.
Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 11 Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Snappic, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Snappic zelf of een derde, serverfouten, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Snappic, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Snappic overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Snappic heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 12 Garantie
Snappic biedt geen garantie op de door haar geleverde Producten en/of Diensten.

Artikel 13 Reclame
Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan Snappic te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Klant en Snappic gaan dan in gezamenlijk overleg om deze fout of onjuistheid te herstellen met een gepaste oplossing.
Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij Snappic overeenkomstig het bepaalde in Lid 2.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens
Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Snappic kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15 Intellectuele eigendom
Snappic behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet, alsmede andere haar toekomende intellectuele eigendomsrechten.
Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Snappic van gegevens. Klant zal Snappic vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 16 Verbodsbepalingen
Het is de Klant onder geen enkele omstandigheid toegestaan software, programma’s en/of andere onderdelen van Snappic te publiceren, te kopiëren of te gebruiken op enige andere wijze die niet binnen het kader van de Overeenkomst valt

Artikel 17 Klachtenregeling
Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan
service@snappic.nl of telefonisch te melden via 06-24289832.

Artikel 18 Identiteit van Snappic
Snappic is statutair gevestigd te Vlissingen aan de Boulevard Evertsen 18, 4382 AD en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 20154879.
Snappic is per e-mail te bereiken via service@snappic.nl of middels de Website www.Snappic.nl en telefonisch op 06-24289832.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen Snappic en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die tussen Snappic en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Middelburg.